2 December 2014

Instrumen Fungsional Guru Kaunseling


The same boiling water
That hardens the egg
Will soften the patato
And makes coffee beans smell good
Depends upon an individual's reaction 
To stressful circumstances.

Hari ini boss menunjukkan instrumen penilaian bersepadu  pegawai perkhidmatan pendidikan untuk guru kaunseling. Instrumen yang sangat  jelas untuk kita check satu persatu untuk menilai kendiri terlebih dahulu sejauh mana dimensi, elemen dan aspek yang dinilai itu ada dijalankan atau tidak. Penilaian dijalankan melalui semakan bahan, temubual, pencerapan dan pemerhatian atau menggunakan dua kaedah penilaian bagi meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan. Instrumen yang lebih lengkap boleh diupload melalui laman web.
                         Sila klik di sini  instrumen fungsional guru bimbingan dan kaunseling
 


INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP): INSTRUMEN FUNGSIONAL KAUNSELOR

KOD DIMENSI, ELEMEN DAN ASPEK.

DESKRIPSI 

KAEDAH PENILAIAN PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN 

ARAS PENILAIAN: CEMERLANG, BAIK, SEDERHANA, LEMAH 

KAEDAH MENILAI : SEMAKAN BAHAN, TEMU BUAL, PENCERAPAN , PEMERHATIAN  KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN A1.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU 

PERANCANGAN PROGRAM/ AKTIVITI
Keupayaan kaunselor untuk:
Mengenal pasti bidang tugas utama
Membuat analisis keperluan
Menepati kumpulan sasaran
Menyediakan anggaran belanja mengurus

Bahan semakan:
Surat/ memo arahan pekeliling berkenaan
Fail Meja
Manual Prosedur Kerja
Takwim
Instrumen analisis keperluan
Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
Bajet tahunan
Perancangan strategik

Penilaian boleh dibuat berdasarkan contoh yang berikut: 
paparan visi dan misi di bilik B&K, 
buku rekod B&K, 
papan kenyataan dan fail meja dokumen perancangan strategik 
dokumen perancangan tahunan soal selidik 
 kajian keperluan dokumen lain yang berkaitan 

Bagaimanakah anda merancang visi dan misi perkhidmatan B&K? 
Bagaimanakah visi dan misi perkhidmatan B&K boleh di capai? 
Apakah usahausaha yang dirancang untuk mencapai visi dan misi perkhidmatan B&K? 
Soalan-soalan lain yang berkaitan Jika perlu 

A1.2
PERANCANGAN PEMANTAUAN
Keupayaan kaunselor untuk:
Mengenal pasti kumpulan sasaran pemantauan
Mengenal pasti instrumen pemantauan
Menyediakan jadual/ takwim pemantauan
Memastikan perancangan mematuhi SOP pemantauan

Semakan Bahan:
Instrumen pemantauan
Takwim pemantauan
Data kumpulan sasaran
Surat / memo pekeliling berkaitan
Sasaran Kerja Tahunan (SKT)


E2;PELAKSANAAN APLIKASI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
A2.1 PELAKSANAAN SESI KAUNSELING/ BIMBINGAN/ KONSULTASI/ADVOKASI

Keupayaan kaunselor untuk:
Mengendalikan sesi secara profesional
Menyediakan laporan sesi yang dijalankan
Memberikan maklum balas
Memberi konsultasi dan advokasi jika perlu
Mematuhi etika kaunseling

Semakan Bahan:
Borang-borang sesi kaunseling
Akta 580
Surat / memo arahan yang berkenaan
Sasaran kerja tahunanA2.2 APLIKASI INSTRUMEN PSIKOMETRIK/ UJIAN PSIKOLOGI
Keupayaan kaunselor untuk:

Mengenal pasti instrumen psikometrik/ ujian psikologi
Mentadbir instrumen psikometrik/ ujian psikologi
Menyediakan profil dan laporan instrumen psikometrik/ ujian psikologi
Membuat tindakan susulan berdasarkan dapatan instrumen psikometrik/ ujian psikologi
Beretika semasa pengendalian instrumen psikometrik/ ujian psikologi

Semakan Bahan:
Borang perkhidmatan instrumen psikometrik/ ujian psikologi
Buku log instrumen psikometrik/ ujian psikologi
Instrumen psikometrik/ ujian psikologi
Sasaran Kerja Tahunan (SKT)


PERLAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI
Keupayaan kaunselor untuk:
Mengenal pasti program/ aktiviti
Mengenal pasti kumpulan sasaran
Menyediakan kertas kerja/ cadangan
Melaksanakan program/ aktiviti yang telah dirancang
Menyediakan dokumentasi program
Menganalisis impak program
Pekeliling/ surat/ memo/ minit mesyuarat yang berkaitan
Kertas kerja/ cadangan
Borang penilaian program/ impak program
Dokumentasi program
Sasaran Kerja Tahunan (SKT)


E3 PENTAKSIRAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
A3.1 PEMANTAUAN KES/PERKHIDMATAN

Keupayaan kaunselor untuk:
Mengenal pasti isu/ kes yang memerlukan pemantauan
Mengenal pasti kumpulan sasaran
Melaksanakan pemantauan berdasarkan prosedur yang ditetapkan
Laporan pemantauan
Tindakan penambahbaikan

Semakan Bahan:
Surat atau memo arahan yang berkenaan
Borang/ Instrumen pemantauan
Borang Maklum Balas/ Laporan Pemantauan
Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
Jadual Pemantauan

 

Telegram Channel