15 February 2016

Kajian Tindakan : Meningkatkan Kehadiran Awal Murid Ke Sekolah Melalui Program 'Cup' Saya Dulu

Pn Kang Kooi Li
Pn Nabira Mohd Shah

KAJIAN TINDAKAN
MENINGKATKAN KEHADIRAN AWAL MURID KE SEKOLAH
MELALUI PROGRAM ”CUP” SAYA DULU.

Oleh :
Pn. Nazifah Hj Abdul Latif ( Pengetua Cemerlang )
Pn. Nabira Mohd Shah ( Guru Kaunseling )
Pn Kang Kooi Li ( Guru Kaunseling )
SMK Cochrane Kuala Lumpur.Abstrak
Kajian tindakan ini dijalankan untuk melihat faktor dan keberkesanan tindakan disiplin terhadap pelajar yang hadir lewat ke sekolah. Responden kajian melibatkan 20 orang pelajar yang sering hadir lewat terdiri daripada pelajar Tingkatan 3 dan Tingkatan  4 di SMK Cochrane dan 2 orang Guru kaunseling dengan menggunakan soal selidik sebagai alat pengukur. Tinjauan awal telah dilakukan iaitu melalui pemerhatian dilakukan, di dapati jumlah yang datang lewat adalah sangat tinggi  Pengumpulan maklumat pelajar yang datang lewat ke sekolah diperolehi dari unit disiplin dengan kerjasama guru disiplin serta pengawas. Tindakan yang diambil ke atas pelajar yang lewat lebih 3 kali adalah dengan menghantar Surat Amaran Pertama. Hasil kajian mendapati terdapat perubahan pada bilangan kehadiran pelajar yang lewat setelah di ambil tindakan terhadap mereka.

1.0            REFLEKSI YANG LALU
Kehadiran lewat ke sekolah adalah salah satu salahlaku biasa bagi segelintir pelajar sekolah harian. Pelajar-pelajar yang sering hadir lewat ke sekolah kebanyakannya pelajar yang sama. Namun begitu, ibu bapa dan para pelajar sendiri tidak menganggap masalah ini sebagai salahlaku disiplin. Sesetengah ibu bapa atau penjaga mempersoalkan tindakan pihak sekolah yang dianggap sebagai perkara yang remeh.

            .Dalam sesebuah institusi persekolahan, disiplin memainkan peranan penting ke arah pembentukan sahsiah para pelajar. Disiplin adalah teras dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah. Oleh itu, sekolah ini juga tidak terlepas dengan isu yang berkaitan dengan disiplin seperti ponteng, bergaduh, memeras ugut, datang lewat  dan sebagainya.
Namun isu yang paling membimbangkan saya sebagai pihak pentadbir adalah permasalahan kelewatan pelajar ke sekolah yang semakin meruncing. Sebagai pentadbir, saya perlu bertindak bagi mengurangkan masalah pelajar yang lewat ini dengan menjalankan kajian tindakan  bersama Unit Bimbingan Dan Kaunseling dengan kerjasama Unit Disiplin SMK Cochrane. Oleh itu, saya telah menjalankan kajian tindakan untuk meningkatkan kehadiran awal murid ke sekolah melalui program “Cup Saya Dulu”.

2.0            FOKUS KAJIAN
Kajian tindakan ini dibuat adalah untuk menangani permasalahan pelajar yang datang lewat ke sekolah. Matlamat utama kajian ini adalah bertujuan supaya  pelajar mempunyai kesedaran yang tinggi untuk datang awal ke sekolah dan mempunyai sikap untuk menghargai dan menepati masa. Secara tidak langsung, para pelajar ini akan mempunyai sikap disiplin yang tinggi untuk mengikuti peraturan sekolah dan tidak akan ketinggalan waktu pengajaran dan pengajaran di dalam kelas..
            Manakala,  ibu bapa pula memandang remeh isu kedatangan pelajar lewat ke sekolah. Mereka tidak menunjukkan reaksi yang positif apabila isu ini diketengahkan kepada mereka. Mereka menganggap ini merupakan perkara yang biasa berlaku kepada pelajar-pelajar. Namun begitu, terdapat juga segelintir pelajar yang tidak mengendahkan kesalahan mereka walupun diambil tindakan secara serta merta.

3.0            OBJEKTIF KAJIAN
3.1            Objektif Umum
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran awal pelajar ke sekolah supaya menghargai masa dan tidak melanggar salahlaku disiplin iaitu lewat hadir ke sekolah.

3.2            Objektif  Khusus
i)                Memastikan jumlah pelajar  datang lewat ke sekolah berkurangan
ii)              Meningkatkan motivasi pelajar untuk menghargai dan menepati masa
iii)            Meningkatkan kehadiran awal pelajar sekolah melalui program ”Cup Saya Dulu” iatu 100 % datang awal.

4.0            KUMPULAN SASARAN
Kajian Tindakan yang dijalankan ini adalah melibatkan 20 orang pelajar yang kerap hadir lewat ke sekolah selama 3 bulan berturut-turut. Responden kajian ini terdiri daripada 20 orang pelajar lelaki yang terdiri daripada pelajar tingkatan 3 dan Tingkatan 4. Responden ini juga, terdiri daripada pelbagai bangsa iaitu Melayu, Cina dan India.

5.0            PELAKSANAAN KAJIAN
5.1            Tinjauan Masalah
Pihak sekolah telah membuat tinjauan masalah berdasarkan pemerhatian dan soal selidik. Data-data pelajar yang datang lewat ke sekolah sejak awal tahun di ambil dari Buku Rekod Datang Lewat. Setiap pelajar yang datang lewat akan menulis nama mereka dalam Buku rekod tersebut dan mengisi Borang slip Datang Lewat untuk ditunjukkan kepada Guru Tingkatan. Pelajar telah memberikan pelbagai alasan untuk menjelaskan tentang kelewatan mereka hadir ke sekolah. Alasan tersebut dapat dirujuk melalui Buku Rekod Datang Lewat dan juga melalui Soal Selidik.

5.2            Analisis Tinjauan Masalah
Pelbagai kesimpulan dapat dibuat, berdasarkan pemerhatian dan temubual dengan pelajar, maklumat daripada ibu bapa yang hadir ke sekolah dan juga soal selidik. Soal selidik yang telah dibuat ke atas 20 orang responden didapati pelajar datang lewat ke sekolah kerana majoritinya tidur lewat dan bangun lewat untuk ke sekolah. 
            Selain itu, terdapat juga yang bangun lewat kerana tidur semula setelah ibu bapa keluar bekerja. Berdasarkan soal selidik dan temubual ada juga yang bangun datang lewat ke sekolah kerana menaiki kenderaan awam dan juga kenderaaan awam tersebut lewat akibat kesesakkan jalan.

            5.3       Tindakan Yang Dijalankan
Tindakan yang dijalankan dalam melancarkan kajian ini adalah dengan mengambil langkah yang pertama dengan mengumpul data pelajar yang paling kerap datang lewat. Guru Disiplin mengambil tindakan segera dengan bertanya sebab-sebab pelajar datang lewat dan terus merekodkan nama pelajar pada Buku Rekod Datang Lewat.

5.4      Pelaksanaan Tindakan Dan Hasilnya (Pemerhatian dan Penilaian)
5.4.1       Tindakan Pertama
Pelajar yang datang lewat selepas dicatat nama, diberi nasihat dan diminta datang lebih awal untuk mengelakkan tindakan disiplin oleh Guru Disiplin yang bertugas. Pelajar yang datang lewat juga diasingkan supaya tidak memasuki barisan kelas semasa beratur di tapak perhimpunan.

5.4.2    Tindakan Kedua
Unit Disiplin dan Unit Hal Ehwal Murid telah menghantar surat Amaran 1 keapada pelajar-pelajar yang datang lewat lebih 3 kali dan direkodkan dalam fail disiplin sebagai Rekod salah laku. Manakala pelajar yang tidak dihantar Surat Amaran menerima tindakan rotan 1 kali.

5.4.3    Tindakan Ketiga
Pihak sekolah juga mengambil tindakan dengan membuat panggilan telefon kepada Ibu bapa pelajar yang hadir lewat. Dengan ini, pihak ibu bapa akan mengetahui perkara sebenar mengenai anak-anak mereka.

5.4.4       Tindakan Keempat
Selain itu, para pelajar yang paling kerap datang lewat ke sekolah akan dihantar untuk sesi kaunseling kepada Guru Kaunseling.5.4.5       Tindakan Kelima
Sekiranya perlu, lawatan ke rumah akan dijalankan bagi mendapatkan persetujuan ibubapa berkaitan tindakan yang akan dikenakan  serta membuat kunjung mesra melihat kehidupan sebenar pelajar.

5.5            Refleksi  kajian
Statistik pelajar yang lewat sepanjang bulan September  telah semakin berkurangan. Ini bermakna ’Belaian Psikologi’ berjaya mencapai objektif kajian.  Kaedah ini telah menyedarkan pelajar tentang tanggungjawab mereka  sebagai seorang pelajar  dan menimbulkan kesedaran kepada diri pelajar untuk datang awal ke sekolah.

6.0            PENILAIAN
Bagi menilai keberkesanan program ini data kehadiran kumpulan murid-murid sasaran telah dibuat rumusan. Seramai 13 orang atau 65 % telah menunjukkan  perubahan dan masuk ke sekolah sebelum jam 7.20 pagi sementara 7 orang atau masih mengekalkan tabiat lama iaitu masuk lewat.
Jadual di bawah menunjukkan perbandingan kekerapan lewat ke sekolah sebelum dan selepas kajian.

Ting
Waktu
Bilangan murid lewat (sebelum kajian)
Peratus
Bilangan murid lewat (selepas  kajian)
Peratus
3
7.21  ke atas
10

100
3
30
4
7.21  ke atas
10

100
4
40

Graf
Berdasarkan pemerhatian dan temubual dengan murid-murid tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahawa mereka sebenarnya  telah menginsafi kesalahan mereka.
Kami mendapati bahawa murid-murid tersebut mempunyai rasa bersalah, menginsafi kesalahan mereka dan mempunyai kesedaran tentang kepentingan datang awal ke sekolah. Merea berhasrat mengubah sikap negatif namun kurang mendapat sokongan keluarga persekiran dan rakan sebaya. Berdasarkan objektif kajian ini iaitu memstikan 100 % pelajar datang awal nampaknya tidak berjaya kerana hanya  35 % yang berjaya dibantu dan dibimbing.


7.0            REFLEKSI
Setelah kajian ini selesai di jalankan,  kami masih tidak berpuashati kerana masih tidak dapat mencapai objektif kajian. Kami telah memilih kumpulan sasaran yang kecil namun masih belum berjaya untuk membantu mereka. Langkah-langkah  penambahbaikkan perlu diberi penekanan agar kajian ini lebih memperlihatkan keberhasilannnya.

Namun Banyak pengaran yang dapat diperolehi dalam mempertingkatkan usaha ini iaitu
  1. Usaha berterusan dan bersungguh-sungguh tanpa kenal erti jemu amat penting dalam membendung masalah disiplin ini.
  2. Kebanyakan masalah lewat ini menyebabkan banyak masalah disiplin yang lain dihubungkaitkan. Oleh itu lewat boleh menjadi punca gejala yang tidak naik berlaku di sekolah.
  3. Murid-murid di ibukota ini perlu perhatian dan pengiktirafan dalam membentuk jati diri mereka dan membimbing mereka ke arah sahsiah terpuji.

6.0       Cadangan Kajian Seterusnya

Hasil daripada kajian yang telah diperolehi, beberapa cadangan yang boleh diberikan bagi membantu pihak sekolah yang berminat untuk mengurangkan pelajar yang datang lewat. Diharapkan cadangan yang  diberikan dapat membantu dalam memperolehi maklumat yang berguna dalam menangani masalah pelajar yang hadir lewat.

1)               Mengguna pakai Teknik ”Belaian Psikologi’ untuk memastikan pelajar datang awal ke sekolah dan mempunyai semangat tinggi untuk belajar. Ini termasuklah di kalangan guru-guru.
2)               Mewujudkan program-program yang lebih meningkatkan kesedaran pelajar seperti Motivasi Pembangunan Diri dan Kursus Peningkatan Disiplin Diri Pelajar.
3)               Menyediakan hadiah untuk kelas yang merekodkan semua pelajar datang awal.
4)               Mewujudkan kerjasama yang erat antara Pengawas dan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dalam memainkan peranan yang penting untuk membentuk peribadi pelajar yang lain.
5)               Mengeratkan hubungan PIBG dengan pihak sekolah untuk sama-sama memantau disiplin pelajar.


Bibliografi

Abdullah Sani Yahaya (2005). Mengurus Disiplin Pelajar. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Dato’ Noh Hj. Omar. ”Tangani Masalah Disiplin Pelajar”. Pendidik. Ogos 2006

Omardin Ashaari (2002). Pengurusan Sekolah. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Welcome our new PK HEM
Pn Chong 

21 comments

terima kasih puan..mohon share ya

mohon share ye puan..tq

Mohon jadikan perkongsian maklumat ya cikgu. Terima kasih

Terima kasih..atas perkongsian..mohon share ya

Mohon untuk berkongsi maklumat ini bersama-sama rakan-rakan guru lain. Tahniah kerana menjalankan kajian tindakan yang baik. Cg Khairil Amir. SK Temelok, Taiping.

Saya izinkan perkongsian. Terima kasih buat Roseneh dan Cg Khairil.

Mohon tunjuk ajar.sy pon nak mulakan kajian tindakan tentang kehadiran lewat jugak

Salam
Bagi memulakan kajian tindakan,
1) kamu perlu mencari data sblm program. Data lewat tahun lepas.
2) Menentukan bentuk tindakan untuk mengurangkan bilangan murid lewat tersebut
3) Mengumpul data lewat bagi tindakan yg baru dijalankan
4) Mengenalpasti penurunan data murid lewat atau peningkatan murid lewat

mohon share ye cikgu..terima kasih banyak

mohon share ye...simple but nice

MOHD MAULANA BIN TAWANG delete March 25, 2021

Assalamualaikum.
cikgu.
saya mohon untuk jadikan rujukan dan panduan bulih?

Mohon untuk gunakan maklumat di dalam. Terima kasih puan.

Mohon untuk gunakan maklumat di dalam. Terima kasih puan.

 

Telegram Channel