1 February 2018

Artikel Jurnal: Mengurangkan Bilangan Murid Berisiko Keciciran Sekolah
Salam Hari Wilayah.
Bersantai sambil scroll Jurnal Bahagian Psikologi Kaunseling kali ke 8/2017.


Mendapat maklumbalas tahun lepas dari urusetia BPSK yg memaklumkan bahawa 'jurnal saya diterima untuk penerbitan dgn sedikit pindaan" ulasan pada rekod maklumbalas artikel jurnal saya yg ditandatangani oleh pemeriksa bertaraf doktor falsafah. Pengalaman baru bagi saya melihat item item penting yg dinilai dan diberi komen pada setiap point artikel tersebut sama ada perenggan tersebut mantap, atau ada perenggan yg perlu diperbaiki dgn sokongan kenyataan literature review atau data yg menyokong kenyataan saya atau ada perenggan yg perlu dimurnikan. Malahan tajuk saya yg ringkas akhirnya menjadi panjang dan lebih spesifik. Setiap perenggan diberi komen dan ia adalah satu pengalaman yg baru untuk dipelajari memandangkan saya lebih cenderung kpd kajian tindakan berbanding penulisan jurnal. 

Disini saya kongsikan penulisan jurnal saya selain dari anda boleh klik link di atas untuk melihat artikel org lain juga.MENGURANGKAN BILANGAN MURID BERISIKO KECICIRAN SEKOLAH MELALUI INTERVENSI MODUL PENDEKATAN PSIKOLOGI KAUNSELING  
Nurhaiza Bt Che Mat
                            SMK Cheras, Kuala Lumpur,56000, WPKL
nurhaiza.gksmkcheras@gmail.com
          

ABSTRAK
Artikel ini bertujuan mengenalpasti keberhasilan impak meningkatkan kehadiran murid ke sekolah dan menangani masalah murid berisiko keciciran dari sekolah melalui perlaksanaan modul menangani masalah murid berisiko keciciran sekolah. Modul ini mula dijalankan pada tahun 2015 untuk meningkatkan kehadiran murid ke sekolah dan menurunkan kadar murid berisiko keciciran sekolah melalui intervensi Zoom In. Modul bersepadu melibatkan guru tingkatan dan guru mentor melalui Zoom In Guru Tingkatan Dan Mentor, intervensi ibu bapa melalui Zoom In Ibu Bapa dan intervensi murid sendiri melalui satu sistem pengawalan iaitu Zoom In Murid. Manakala intervensi SPOT Sistem Pemantauan Orang Tertentu telah dijalankan pada tahun 2016 untuk menurunkan kadar murid berisiko tinggi iaitu murid murid yang pernah dibuang sekolah dan  keciciran dari sistem persekolahan. Kajian ini mengaplikasikan analisis data  kuantitatif secara deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mentafsirkan data. Objektif kajian diuji menggunakan teknik peratusan. Teknik peratusan digunakan untuk melihat peningkatan kehadiran murid ke sekolah. Statistik deskriptif min iaitu bilangan jumlah digunakan untuk  menunjukkan pengurangan atau peningkatan. Berdasarkan modul yang telah dijalankan, modul ini berjaya menurunkan kadar murid dibuang sekolah atau menurunkan kadar murid berisiko tinggi keciciran sekolah dan meningkatkan kehadiran murid ke sekolah. Dapatan kajian ini menunjukkan perlunya ada satu modul yang sistematik dalam menguruskan murid berisiko keciciran sekolah terutama di bandar yang mempunyai peratus murid keciciran yang tertinggi. Modul ini sebagai alternatif untuk guru bimbingan dan kaunseling menjalankan intervensi menguruskan murid berisiko keciciran di sekolah.
Katakunci: keciciran sekolah; intervensi guru kaunseling; modul kehadiran murid, ponteng sekolah, buang sekolah                                                            PENGENALAN
Pelan  Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 telah berada di gelombang kedua memacu peningkatan sistem (2016 – 2020) . Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaan sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Aspirasi akses memerlukan 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020 . Oleh itu antara inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam menangani keciciran murid ialah melaksanakan inisiatif peningkatan akses daripada prasekolah hingga menengah atas, meneruskan sokongan pendidikan sedia ada termasuk bantuan asrama, pengangkutan, Rancangan Makanan Tambahan, Susu 1Malaysia, dan bantuan persekolahan, menubuhkan jawatankuasa pemandu dan jawatankuasa teknikal bagi menangani dan memantau isu keciciran murid, pengumpulan data murid berisiko cicir di sekolah rendah dan menengah. Berdasarkan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 12, tahun 2012 mengenai perekayasaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah, KPM telah menggariskan 4 fokus untuk penekanan guru bimbingan dan kaunseling. Antaranya ialah peningkatan disiplin murid dengan fokus adalah untuk memupuk disiplin diri murid termasuk intervensi yang perlu dilakukan bagi mencegah mereka terlibat dengan gejala-gejala disiplin dan anti sosial yang lain. Hasilnya agar dapat membentuk perwatakan murid yang berketrampilan dan terpuji.

Tujuan Kajian
Kajian ini bertujuan untuk mengurangkan bilangan murid ponteng sekolah dan seterusnya mengurangkan bilangan murid dibuang sekolah menggunakan modul pendekatan psikologi kaunseling yang sistematik.

Objektif Kajian
Sehubungan dengan itu, penyelidik menyediakan satu model menguruskan murid berisiko keciciran ke sekolah bagi diaplikasikan pengurusan menangani murid yang pernah mendapat surat amaran tidak hadir ke sekolah dengan objektif:
1) Melihat impak peratus kehadiran murid ke sekolah melalui pendekatan psikologi dan kaunseling
2) Agar dapat mengurangkan tingkah laku ponteng bagi murid berisiko tinggi keciciran iaitu murid yang pernah dibuang sekolah dan penerima  surat amaran ketidakhadiran sebelum dibuang sekolah dengan penggunaan kad SPOT (Sistem Pemantauan Orang Tertentu).
3) Agar dapat memberikan ganjaran kepada murid yang telah menunjukkan perubahan yang baik dalam sahsiah mereka dan seterusnya mempengaruhi rakan sebaya lain agar meningkatkan kadar kehadiran murid ke sekolah.

Persoalan Kajian
Berdasarkan daripada objektif kajian yang dinyatakan di atas, maka tiga persoalan dibina seperti berikut:
1) Apakah modul Zoom In dan SPOT dapat meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah ?
2) Apakah  modul Zoom In dan SPOT dapat mengurangkan bilangan murid ponteng sekolah?
3) Apakah modul Zoom In Murid dapat meningkatkan kehadiran penuh murid ke sekolah?

Kepentingan Kajian
Pada 10 Januari 2016, [FS1] artikel Berita Harian menyiarkan mengenai Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahdzir Khalid memaklumkan bahawa faktor yang menyebabkan kadar kehadiran murid yang rendah, di sekolah kawasan yang mempunyai ramai penduduk golongan berpendapatan rendah seperti berdekatan dengan Projek Perumahan Rakyat (PPR). Kebanyakan sekolah yang mempunyai kadar ponteng tinggi terletak di kawasan sedemikian dengan kadar kehadiran murid ke sekolah sekitar 87 % sahaja. Pengkaji berada di sekolah yang majoriti murid  datang dari kawasan PPR, malahan sekolah yang berada di ranking bawah peratus kehadiran murid dan kadar keciciran yang tinggi di Kuala Lumpur ialah  sekolah yang berhampiran dengan PPR yang menyebabkan pengkaji berminat untuk menjalankan kajian yang dapat membantu menangani murid cicir berisiko tinggi dan sederhana melalui pendekatan dari guru bimbingan dan kaunseling. Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Cheras merupakan  sebuah sekolah di tengah bandaraya Kuala Lumpur yang berhampiran dengan Projek Perumahan Rakyat.  Berdasarkan Bengkel Intervensi Menangani Masalah Kehadiran Murid Di Sekolah Bagi Guru Kaunseling Dan Guru Disiplin Sekolah Sekolah di Kuala Lumpur untuk sekolah yang mempunyai kehadiran murid yang rendah di Kuala Lumpur yang dijalankan pada awal tahun 2017, pengkaji mendapati majoriti sekolah yang terlibat dalam kategori kehadiran murid ke sekolah di bawah 87[FS2] %, sekolah tersebut tidak mempunyai model yang sistematik dalam menguruskan masalah ketidakhadiran murid di sekolah. Guru kaunseling juga tidak mempunyai proses kaunseling dan intervensi yang sistematik. Intervensi yang dijalankan hanyalah merangkumi intervensi dalam jangka masa pendek iaitu sesi kaunseling sama ada individu dan kelompok, dan bukannya proses jangka masa panjang dalam tahun semasa yang melibatkan pemulihan dan pemantauan secara bersepadu. Oleh kerana Kuala Lumpur mempunyai kadar kehadiran dan keciciran yang tinggi berbanding negeri lain, maka isu keciciran adalah isu yang serius di Kuala Lumpur. Malahan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) meletakkan indeks petunjuk prestasi (KPI) kehadiran murid ke sekolah sebagai fokus utama dalam Transformasi Pendidikan Daerah. Oleh itu penyelidik menjalankan kajian dengan berfokuskan kepada bulan Januari hingga September pada tahun 2015 – 2016 iaitu bulan pengajaran dan pembelajaran aktif dijalankan.

Teori Berkaitan
Pendekatan teori berdasarkan Teori Pelaziman Skinner. Menurut Sapora Sipon dan Ruhaya Hussin (2008), teori ini merupakan satu proses pembelajaran yang melihat satu tingkah laku itu dapat mengubah konsekuan secara sistematik. Ia digunakan untuk  pengukuhan positif berdasarkan prinsip meningkatkan  tingkah laku yang positif kerana adanya ransangan. Bentuk bentuk pengukuhan positif ialah hadiah, dengan pujian dan kata – kata positif untuk mengukuhkan tingkah laku yang positif seperti memberi ganjaran setelah perlakuan berulang/ diperkuatkan atau memberi ucapan tahniah dan kata – kata jika tingkah laku adalah positif. Pengukuhan negatif ialah meransang serta merta perasaan yang tidak selesa. Murid rasa tidak selesa, segan dan sedaya upaya tidak mengulangi tingkah laku yang negatif.

METADOLOGI KAJIAN
Persampelan
Kajian ini merupakan kajian populasi yang melibatkan keseluruhan murid di SMK Cheras manakala kajian SPOT melibatkan populasi murid tingkatan 5 yang mempunyai lebih dari dua masalah iaitu masalah ponteng sekolah tegar dan juga masalah disiplin lain yang berat.
Tatacara Kajian       
Modul ini dibina dan direalisasikan dalam bentuk intervensi Zoom In dan intervensi SPOT (Sistem Pemantauan Orang Tertentu).

1.         Model  Intervensi Zoom In Kelas
Nama program            :  Zoom In Kelas Berdasarkan Peningkatan Kehadiran

Matlamat                    : Mengenal pasti  kategori kelas cemerlang, harapan dan                                                      lonjakan melalui kadar peratus kehadiran murid pada                                                                setiap bulan

Strategi                       :  Ganjaran dan Motivasi


Objektif                     :
1)     Agar dapat mengenal pasti kelas yang menyumbang kepada peratus kehadiran pelajar yang rendah untuk diambil tindakan segera manakala kelas yang menyumbang peningkatan kehadiran murid yang tinggi untuk disampaikan ganjaran
2)   Agar dapat memberikan ganjaran kepada guru tingkatan dan mentor guru      
      tingkatan yang  dapat membantu meningkatkan kehadiran murid di dalam   
      kelas mereka
3)  Agar dapat membantu guru tingkatan yang mempunyai peratus kehadiran     
     yang rendah untuk merancang strategi Zoom In Murid pula

Bil
Proses Kerja
Tanggungjawab
Sasaran
Catatan
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Semua guru kaunseling

AJK UBK
AJK Disiplin
Semua guru

2
Mengenalpasti kelas yang terlibat melalui buku kehadiran murid atau data

Semua kelas
Kehadiran kelas sebanyak 95% sebanyak 7 kali akan di bawa ke lawatan
3Merekodkan kelas yang terlibat untuk dijalankan sesi motivasi dan ganjaran
Guru kaunselingGuru kelas dan guru mentor
Kelas yang berada dibawah 87% kehadiran ke sekolah
4
Menyampaikan anugerah galakan bagi kelas yang terlibat
-Zoom In Cemerlang
 95% kehadiran setiap bulan

-Zoom In Lonjakan
5% meningkat kehadiran berbanding bulan lepas


-   Zoom In Harapan:
 iaitu kelas yang sentiasa meningkat kehadiran berturut-turut selama 3 bulan
PK HEM
Guru kelas
Guru kaunseling
Kelas mencapai 95% kehadiran

Kelas yang dapat meningkat 5% kehadiran berbanding bulan lepas


Kelas yang dapat meningkat kehadiran selama 3 bulan berturut
Guru kelas dan mentor kedua juga akan memperolehi sijil anugerah untuk diri sendiri berdasarkan anugerah yang diperolehi oleh kelas masing-masing

2.         Modul Zoom In Murid
2.1 ) Nama Intervensi:  Zoom In Murid : Hati Ke Hati

Matlamat                    : Mengenal pasti punca pelajar tidak hadir ke sekolah untuk                                                   diberikan bimbingan.

Objektif                      :  Agar dapat mengenal pasti pelajar  yang menyumbang                                                       kepada peratus kehadiran ke sekolah yang rendah untuk                                                       diambil  tindakan segera.

Strategi                       :  Sesi kaunseling individu dan kelompok

Modul Intervensi Zoom In Murid
Bil
Proses Kerja
Tanggungjawab
Sasaran
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Kelas
Semua guru kaunseling
AJK
2
Mengenalpasti pelajar yang terlibat melalui buku kehadiran pelajar atau data

Murid yang menerima surat amaran
3Menjalankan sesi kaunseling kelompok dan Ujian DASS
Guru kaunselingMurid menerima surat amaran
4
Menjalankan sesi kaunseling individu
PK HEM
Guru kelas
Guru kaunseling
Murid menerima surat amaran
5
Merekodkan status DASS dan sebab tidak hadir untuk diambil tindakan intervensi yang bersesuaian
Guru Kaunseling
Murid yang menerima intervensi “Hati Ke Hati”

2.2       Nama Intervensi:  Zoom In Murid : Murid SPOT
(Sistem Pemantauan Orang Tertentu)

Matlamat                    : Mengenal pasti punca pelajar berisiko tinggi keciciran   tidak                                            hadir ke sekolah untuk mengenal pasti intervensi.
Objektif                      :  Agar dapat menurunkan kadar murid berisiko keciciran dari                                                     sekolah.
Strategi                       :  Sesi kaunseling individu dan kelompok dan pemantauan total.
Sasaran                       :  Murid berisiko tinggi keciciran iaitu murid yang dikenalpasti                                            kerana ponteng sekolah dan mendapat surat amaran ponteng
                                        berterusan dan surat amaran ketiga malahan murid yang pernah                                                     dibuang sekolah kerana tidak hadir ke sekolah.                      
            Modul Intervensi  Murid Berisiko Tinggi Keciciran                       
BIL
AKTIVITI
TINDAKAN

1
Murid mendaftar masuk
Penyelaras tingkatan
2
Sesi kaunseling murid
Guru kaunseling
3
Sesi konsultasi ibu bapa
Guru kaunseling
4
Menyerahkan surat aku janji murid SPOT kepada murid
Guru kaunseling
5
Menyerahkan surat makluman kepada ibu bapa mengenai SPOT
Guru kaunseling
6
Guru kaunseling menyerahkan nama murid kepada guru disiplin dan guru tingkatan
Guru kaunseling
7
Guru kaunseling menyerahkan kad SPOT berwarna merah
Guru kaunseling
8
Murid perlu mendapatkan tandatangan daripada ketua guru disiplin/ guru kaunseling pada masa 1 selama sebulan
Guru disiplin
9
Murid perlu mendapatkan tandatangan pada setiap guru subjek selama sebulan
Guru mata pelajaran
10
Guru subjek bebas mencatat apa sahaja dalam buku catatan sama ada lewat masuk kelas, tidak menyiapkan latihan, atau tidur dalam kelas, atau memuji murid kerana menyiapkan buku latihan.
Guru subjek
11
Guru kaunseling akan meletakkan nama murid sebagai murid SPOT dalam buku kawalan kelas untuk pemantauan bersama guru mata pelajaran
Guru kaunseling
12
Perjumpaan sebulan sekali bersama pentadbir dan kemajuan sahsiah dan disiplin murid bersama maklum balas dari kad SPOT
Pengetua/PK HEM/ PK Petang
13
Murid yang dipantau selama sebulan akan diberikan status berikut untuk bulan berikutnya:
Kad merah:Jika tidak berpuas hati dengan kehadiran, lewat atau masalah salah laku murid
Kad kuning: Jika terdapat perubahan yang lebih baik dari aspek kehadiran, lewat atau masalah salah laku
Kad hijau:Kehadiran ke sekolah yang cemerlang dan lewat ke sekolah kurang 3 kali sebulan dan tiada masalah salah laku.
Guru kaunseling
14
Tindakan susulan  dengan ibu bapa murid SPOT bagi kes kad merah yang berterusan
Guru kaunseling
15
Ganjaran berbentuk sijil dan hadiah iringan setiap 3 bulan akan diberikan kepada murid yang menerima kad kuning atau kad hijau sahaja
Setiausaha Hal Ehwal Murid
           

3.0       Modul Intervensi Ibu Bapa Murid Berisiko Keciciran
Zoom In Ibu Bapa

Matlamat : Mendapatkan maklumat dari ibu bapa mengenai punca murid                                            tidak hadir ke sekolah dan seterusnya menjalinkan kerjasama                                            dengan ibu bapa untuk membantu menangani permasalahan                                             murid.

Strategi    : Konsultasi keibu bapaan bersemuka, telefon dan lawatan ke rumah

Objektif :
Agar dapat mengenal pasti  kerjasama bersama ibu bapa bagi murid yang menyumbang kepada peratus kehadiran ke sekolah yang rendah untuk diambil tindakan segera.

Intervensi Konsultasi Keibubapaan

Bil
Proses Kerja
Tanggungjawab
Sasaran
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Kelas
Semua guru kaunseling
AJK
2
Mengenalpasti ibu bapa murid yang terlibat melalui buku kehadiran murid atau data

Guru Kelas
Guru Mentor
Ibu bapa murid berisiko
3Konsultasi ibu bapa bersemuka
di sekolah
Guru Kaunseling
Ibu bapa yang dapat dihubungi
4
Talian Kasih bagi ibu bapa
iaitu menghubungi ibu bapa melalui telefon

Cakna Kasih iaitu projek lawatan ke rumah
Guru Kaunseling
Ibu bapa dihubungi dengan telefon dan lawatan ke rumah


 Analisis Data
Kajian ini mengaplikasikan analisis data  kuantitatif secara deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mentafsirkan data. Objektif kajian diuji menggunakan teknik peratusan. Teknik peratusan digunakan untuk melihat peningkatan kehadiran murid ke sekolah. Statistik deskriptif min iaitu bilangan jumlah digunakan untuk  menunjukkan pengurangan atau peningkatan.

DAPATAN KAJIAN
Berdasarkan perlaksanaan modul menangani murid berisiko keciciran sekolah, maka dapatan kajian telah diperolehi:
Jadual 1
Peratus Kehadiran Murid Ke Sekolah Bagi
Januari – September 2014 hingga Januari- September 2016
Tahun
Penggunaan modul
Peratus kehadiran
2014
(tiada modul sistematik)
82 %
2015
(modul diuji)
86 %
2016
(perlaksanaan modul)
87%

                                                                        Jadual 2
Bilangan surat amaran ponteng sekolah dikeluarkan bagi
Januari– September 2014 hingga Januari – September 2016
Tahun
Penggunaan modul
Bilangan surat amaran
2014
        (tiada modul sistematik)
741 surat amaran
2015
        (modul diuji)
409 surat amaran
2016
      (perlaksanaan modul)
250 surat amaran
                                                                       
Jadual 3
Bilangan murid tidak hadir ke sekolah hanya sehari dan hadir penuh bagi
Januari – September 2014 hingga Januari – September 2016
Tahun
Penggunaan modul
Bilangan murid
2014
      (tiada modul sistematik)
75 orang
2015
   (modul diuji)
114 orang
2016
  (perlaksanaan modul)
160 orang


PERBINCANGAN
            Model intervensi mengurus murid berisiko keciciran ini telah diuji pada tahun 2015 melalui pendekatan Zoom In manakala model SPOT mengurus murid berisiko tinggi keciciran telah diuji pada tahun 2016 dan menunjukkan impak yang tinggi terhadap peningkatan peratus kehadiran murid ke sekolah berdasarkan Jadual 1, mengurangkan bilangan surat amaran ponteng dikeluarkan kepada murid berdasarkan Jadual 2, dan peningkatan murid kehadiran penuh ke sekolah berdasarkan Jadual 3. Berdasarkan Transformasi Pendidikan Daerah 2.0, Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Bangsar Pudu telah meletakkan sekolah pengkaji sebagai sekolah yang bermasalah kehadiran murid sejak tahun 2015. Berdasarkan Dialog Prestasi sekolah-sekolah yang bermasalah kehadiran dengan PPD pada awal tahun 2017, pendekatan modul pengkaji telah menarik minat pegawai PPD untuk dijenamakan dengan program REKRUT iaitu Rekod Kehadiran Untuk Tindakan. REKRUT menggunakan pendekatan Zoom In yang diperkenalkan oleh pengkaji. Maka modul ini disebarluaskan kepada sekolah – sekolah di daerah Bangsar dan Pudu terutamanya kepada 42 sekolah rendah dan 17 buah sekolah menengah yang bermasalah kehadiran murid ke sekolah. Sumbangan kajian ini penting untuk menunjukkan kepada guru bimbingan dan kaunseling dalam menjalankan aktiviti dan intervensi klien menggunakan modul dan intervensi yang betul untuk kes murid yang berisiko keciciran. Ini kerana Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengeluarkan garis panduan bagi menangani masalah murid  yang keciciran dan menerangkan intervensi yang akan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan di sekolah bagi menangani masalah murid keciciran. Walau bagaimanapun intervensi modul untuk pihak guru bimbingan dan kaunseling menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling harus juga dibekalkan untuk panduan guru bimbingan kaunseling menjalankan aktiviti sesi kaunseling kelompok atau individu dengan modul kaunseling menangani masalah keciciran murid. Kebanyakan kajian tindakan dan aktiviti sekolah memfokuskan model mengenai meningkatkan kehadiran murid ke sekolah namun modul untuk meningkatkan kehadiran murid dan intervensi murid berisiko cicir sederhana dan tinggi belum lagi diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Setakat ini modul kaunseling berfokus ponteng ada dibekalkan kepada guru kaunseling yang umum untuk segala kes berkaitan murid ponteng seperti ponteng sekolah, ponteng kelas, ponteng perhimpunan. Oleh itu, modul khas untuk murid penerima surat amaran dua, tiga dan kes rayuan bersekolah semula adalah perlu sebagai rujukan dan alternatif dalam menangani masalah murid berisiko cicir terutama yang berisiko tinggi keciciran sekolah. Ini kerana apabila kehadiran murid ke sekolah meningkat mendadak pada tahun 2014 ke 2015 tetapi menunjukkan peningkatan yang perlahan pada tahun 2016, maka intervensi SPOT dijalankan secara sampel kajian kepada murid berisiko tinggi keciciran tahun 2016 yang mengundang kepada kehadiran yang rendah dalam sesebuah kelas. Intervensi SPOT ini memberikan impak yang tinggi terhadap kehadiran murid berisiko tinggi di sekolah dan diaplikasikan sepenuhnya pada tahun 2017.
            Melalui intervensi Zoom In Kelas, murid di dalam kelas akan sentiasa bekerjasama bagi membantu kelas mencapai KPI yang disasarkan. Murid juga akan lebih mengambil berat murid lain di dalam kelasnya yang tidak hadir ke sekolah untuk memaklumkan kepada guru. Melalui intervensi Zoom In Guru Tingkatan Dan Mentor, maka pelantikan mentor kedua akan dilantik. Dua orang guru yang akan bekerjasama untuk mencari strategi membantu kehadiran murid kelas masing–masing terutama yang berisiko keciciran. Melalui anugerah sijil penghargaan guru, memotivasikan guru tersebut bagi membantu menguruskan kelasnya dengan lebih berkesan dengan pemantauan kepada murid-murid tegar di dalam kelas tersebut. Ganjaran kelas terbaik kehadiran pula, dapat meningkatkan tahap motivasi intrinsik dan ekstrinsik murid untuk mengekalkan tahap kehadiran murid di dalam kelas dengan cemerlang manakala slot ceramah motivasi kepada murid bagi kelas yang berada di bawah peratus kehadiran yang tidak memuaskan diharapkan agar dapat menyuntik motivasi  mereka agar hadir ke sekolah.
            Melalui Zoom In Ibu Bapa , ibu bapa dapat bekerjasama untuk memaklumkan mengenai pergerakan anak dan tingkah laku anak yang boleh dibantu oleh guru kaunseling. Ibu bapa juga perlu dilibatkan dalam kontrak agar dapat bertanggungjawab terhadap pergerakan anak jika tidak ke sekolah. Melalui aktiviti Talian Kasih dan Cakna, ia menunjukkan bahawa pihak sekolah akan bertindak sehingga ke rumah murid bagi mengesan murid berpotensi keciciran sekolah. Ini kerana ada kes surat amaran yang dihantar tidak diterima ibu bapa kerana murid sendiri yang mengambil surat dari peti surat dan menyembunyikannya atau bertukar alamat tanpa memaklumkan kepada guru, dan ada nombor telefon yang tidak dikemaskini dan menyulitkan menghubungi ibu bapa. Aktiviti ini menyedarkan murid betapa serius pihak sekolah mengambil tindakan dan dengan sendirinya murid yang tidak mahu melibatkan ibu bapa, akan cuba hadir ke sekolah dan mengurangkan tingkah laku ponteng berterusan atau  tidak ponteng ke sekolah lagi. Melalui pengetahuan guru kaunseling mengenai agensi yang perlu dirujuk, maka guru kaunseling dapat membantu isu kekeluargaan untuk ditangani oleh pihak lain yang lebih profesional.
            Melalui Zoom In Murid, model ini sesuai digunakan bersama modul kesihatan mental untuk menjalankan intervensi kepada murid. Guru kaunseling akan menyentuh rumusan mengenai latar belakang keluarga, akujanji yang perlu dipatuhi murid dan meneroka masalah sebenar untuk strategi yang akan datang. Guru kaunseling akan membantu murid mengenalpasti sumber yang boleh didekatinya untuk membantu merealisasikannya matlamat hidup dan bertindak terhadap masalah sebenar yang menyebabkannya tidak hadir ke sekolah. Melalui bimbingan kerjaya, murid dapat dibimbing untuk mengetahui bahawa terdapat pelbagai bidang akademik dan kemahiran untuk melanjutkan pelajaran walau apa sahaja kelulusan akademik murid tersebut. Yang penting, murid masih berada dalam sistem persekolahan dalam usia yang sepatutnya mereka berada dalam sistem persekolahan. Dengan inovasi penggunan Kad SPOT iaitu kaedah yang digunakan untuk mengawal tingkah laku negatif murid di sekolah, maka murid sedar bahawa pergerakan deviannya akan     terbatas kerana pemantauan total. Melalui ulasan guru mengenai tingkah laku yg positif pada kad, ia akan memberikan motivasi untuk mengukuhkan tingkah laku positif dan akan memperlahankan tingkah laku negatif hingga terhapus terus.

KESIMPULAN
Rujukan berdasarkan kepada laporan data keciciran murid di sekolah menengah tahun 2016 oleh Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati peratus murid berisiko cicir  di Malaysia pada tahun 2016 ialah 9386 yang mana, peratus murid sederhana risiko ialah  4264 murid dari 9386 murid yang meliputi 45.4 % murid cicir manakala murid yang tinggi risiko keciciran di sekolah menengah adalah 402 murid yang meliputi 4.3%. Selain itu, laporan pengumpulan murid berisiko cicir di sekolah KPM pada tahun 2016 juga mendapati 4.3% murid sekolah menengah berisiko tinggi untuk tercicir daripada sistem persekolahan. Faktor–faktor  yang dikenalpasti sebagai penyumbang kepada murid berisiko tinggi untuk tercicir ialah berpunca daripada faktor murid dan faktor keluarga. Diharapkan dengan adanya modul menangani murid berisiko keciciran di sekolah, keciciran murid dapat dikurangkan dengan menjalankan intervensi ini di sekolah.
            Cadangan penambahbaikan bagi program ini ialah mempelbagaikan kategori ganjaran untuk sahsiah dan disiplin murid, penyampaian anugerah sahsiah murid dijalankan sebanyak dua  kali setahun, memaparkan wajah murid –murid dan data di papan kenyataan khas program bagi yang menerima anugerah, dan ganjaran khas juga untuk guru yang memberikan komitmen terhadap peningkatan sahsiah murid. Sekolah juga boleh mewujudkan konsep mentor- mantee kepada murid –murid katergori SPOT iaitu murid – murid berisiko tinggi di bawah jagaan barisan pentadbir.
BIBLIOGRAFI

            Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2016),                                                           Perangkaan    Pendidikan Malaysia 2016 .Penerbitan Kementerian                                                 Pendidikan Malaysia.
            Gaitirie a/p Dewa Dasan. Perkongsian Amalan Dan Pengurusan Terbaik                                                   Perkhidmatan Kaunseling. Program Psikologikal PRIME  (ms57-75)
                        Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan.
           
            Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim dan Halimatun Halaliah Mokhtar.2005,                                                     Kaunseling Individu Apa Dan Bagaimana. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd
Modul Kemahiran Kesihatan Mental (Remaja). Bahagian Pendidikan                                                        Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia (2011)
            Mohd Fadzil Che Din (2012). Pengenalan Kaunseling.Penerbitan                                                              Excellent Mind Resources,Kelantan.
            Sapora Sipon dan Ruhaya Hussin ( 2008). Teori Kaunseling Dan Psikoterapi. Penerbit                                  USIM
            Ziauddin Sharuddin. Langkah Atasi Ponteng Sekolah Di Ibu Kota. Berita Harian, 10 Januari: 1Selamat Hari Wilayah
Anak -anak Kuala Lumpur
Walau dimana jasad berada 
KL tetap dihati 

Telegram Channel